Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Są takie momenty, że beznadzieja jest tak ogromna, że jedyną nadzieją jest nadzieja.
— o. G. Kramer
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
4017 fd9e
6543 bea8
0262 5a47 500
Reposted fromomphh omphh viapoppyseed poppyseed
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viapoppyseed poppyseed
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viagdziejestola gdziejestola
4085 e26d
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viafremde fremde
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viafremde fremde
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromToshi Toshi viagdziejestola gdziejestola
7874 c83c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viagdziejestola gdziejestola
4540 7875

Reposted fromsilarek silarek viagdziejestola gdziejestola
9237 fc8f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl